Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

ASYSTENT RODZINY – ogłoszenie o naborze

(Zam: 21.12.2018 r., godz. 09.33)
Termin składania dokumentów upływa 17 stycznia 2019 roku do godz. 16:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
05-110 Jabłonna ul. Zegrzyńska 1
tel. 22 506 61 61
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny
I Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.
2.Wykształcenie ( wymagane jest spełnienie jednego z n/w warunków):
a)wyższe na kierunku : pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
b)wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub uzupełnione studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;
c)wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
3.Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
II Wymagania pożądane
•znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy pomocy społecznej, Ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
•obsługa komputera (Word, Excel);
•łatwość nawiązywania kontaktów;
•umiejętność pracy w zespole;
•odporność na stres;
•odpowiedzialność;
•asertywność;
•rzetelność, systematyczność;
•komunikatywność i otwartość;
•bezkonfliktowość;
•umiejętność pracy pod presją czasu.
III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
•opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
•opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
•udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
•udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
•udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
•udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
•wspieranie aktywności społecznej rodzin,
•motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
•motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
•udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
•podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
•prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
•realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r poz. 1860)
•prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
•dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej;
•monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
•sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
•współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
•wykonywanie działań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
IV Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.CV (odręcznie podpisany).
2.Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, rekomendacji, itp.) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
4.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
5.Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz na tle seksualnym i przeciwko rodzinie.
6.Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
7.Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.


Informacje dodatkowe
1.Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę, także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).
2.Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
3.Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” do dnia 17 stycznia 2019 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
lub na adres e-mail: gops@jabłonna.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Zegrzyńska 1, zwany dalej „administratorem danych osobowych”
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@gopsjablonna.pl, lub listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny i ustawą o pomocy społecznej.
4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Statystyka strony

Strona oglądana: 340 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 21.12.2018 r., godz. 09.33
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 21.12.2018 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 21.12.2018 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2018 r., godz. 09.33GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.