Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Podinspektor- ogłoszenie o naborze

(Zam: 12.02.2019 r., godz. 14.43)
Termin składania dokumentów upływa 26 lutego 2019 roku do godz. 16:00
Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
Stanowisko pracy:
Podinspektor
Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie : wyższe lub średnie i co najmniej 2-letni staż pracy.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
6. Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) i urządzeń biurowych,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe
1. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych,
2. Łatwość przekazywania informacji,
3. Wysoka kultura osobista,
4. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu,
5. Doświadczenie w pracy z klientem,
6. Umiejętność organizacji własnej pracy,
7. Umiejętność pracy w zespole,
8. Dyspozycyjność.


Zakres wykonywania zadań na stanowisku
1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna, Karty Gminnej Dużej Rodziny,
2. Pełne udzielenie informacji dotyczących przepisów ustawy Karty Dużej Rodziny (t. j. Dz. U.
z 2017 r poz. 1832), Karty Mieszkańca Gminy Jabłonna oraz Karty Dużej Rodziny 3+ gminy Jabłonna),
3. Prowadzenie dokumentacji i kompletowanie niezbędnych dokumentów dotyczących w/w kart,
4. Realizacja zakupów art. biurowych, sprzętów, druków i materiałów kancelaryjnych , a także środków czystości.
5. Przygotowanie i realizacja procedur oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zdań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
6. Prowadzenie rejestru umów i zamówień publicznych,
7. Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków dotyczących zakupów dla GOPS,
8. Zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętów w GOPS.
9. Inwentaryzacja i prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
10. Organizowanie prawidłowej kasacji zniszczonego sprzętu,
11. Udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika

Wymagane dokumenty
1. Podpisany odręcznie list motywacyjny,
2. CV. - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy
7. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9. Podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1458),
10. Podpisane odręcznie oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera,

Inne Informacje
1. Wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku jest określona w Regulaminie wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, praca związana
z obsługą komputera oraz kontaktami z klientami Ośrodka. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora” do dnia 26 lutego 2019 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
lub na adres e-mail: gops@jabłonna.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „oferta pracy”).
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 26 lutego 2019 roku.

Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Zegrzyńska 1, zwany dalej „administratorem danych osobowych”
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych kontakt e-mail: iod@gopsjablonna.pl, lub listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z ogłoszeniem na wolne stanowisko zgodnie z ustawą kodeks cywilny.
4. Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.
6. Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Joanna Bastecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Statystyka strony

Strona oglądana: 225 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 12.02.2019 r., godz. 14.44
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 12.02.2019 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 12.02.2019 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.02.2019 r., godz. 14.45GOPS JABŁONNAEdycja strony
12.02.2019 r., godz. 14.43GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.