Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - praca

(Zam: 11.12.2017 r., godz. 20.12)
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. księgowości
Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
Stanowisko pracy:
Inspektor
Wymagania niezbędne
Obywatelstwo polskie
Wyksztalcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata stażu pracy lub średnie i co najmniej 4-letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych
Znajomość księgowości budżetowej
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
Nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe
Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
Biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych
Znajomość zasad finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych
Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
Znajomość programu księgowego Info-System
Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
Nieposzlakowania opinia, wysoka kultura osobista
Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań
Dyspozycyjność
Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
Zakres wykonywania zadań na stanowisku
Obsługa programu bankowości elektronicznej – przygotowywanie przelewów
Przygotowywanie dokumentów księgowych wymagających zapłaty do zatwierdzenia przez Główną Księgową oraz Kierownika
Prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków oraz ewidencji na kontach w układzie analitycznym i syntetycznym w programie księgowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald
Prowadzenie pozabilansowej analityki dłużników alimentacyjnych
Prowadzenie analityki odpłatności za usługi opiekuńcze
Odprowadzanie i przestrzeganie terminów odprowadzania dochodów budżetowych
Przestrzeganie terminów płatności
Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
Przestrzeganie przepisów bhp
Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika
Wymagane dokumenty
1. podpisany odręcznie list motywacyjny,
2. CV. - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
7. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9. podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 168),
10. podpisane odręcznie oświadczenie o dobrej znajomości obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
11. podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca biurowa w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie, praca związana z obsługą komputera oraz kontaktami z klientami Ośrodka. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko - Inspektor” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ( wejście u zbiegu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej) lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zegrzyńska 1 05-110 Jabłonna.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie – www.gops.jablonna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

Statystyka strony

Strona oglądana: 515 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:gops, data: 11.12.2017 r., godz. 20.12
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 11.12.2017 r., godz. 20.12
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 11.12.2017 r., godz. 20.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2017 r., godz. 20.13GOPS JABŁONNAEdycja strony
11.12.2017 r., godz. 20.12GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.