Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe
Obowiązujące przepisy:
-Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom spełniającym trzy kryteria:

1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.:
• Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych,
• Osoby zajmujące lokale na podstawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
• Właściciele mieszkań,
• Właściciele budynków, zajmujący mieszkania w tych budynkach,
• Osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne,
• Osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd ,
• Osoby oczekujące na lokal socjalny spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie gminy.

2. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza:
a) 175% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie 1 osobowym,
b) 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa emerytura od marca 2016 r. wynosi:
- 882,56 zł x 175% = 1.544,48 zł - gospodarstwo jednoosobowe
- 882,56 x 125 % = 1.103,20 zł - gospodarstwo wieloosobowe


3. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać 30% powierzchni normatywnej.
Normatywna powierzchnia:
1) 35 m – dla 1 osoby,
2) 40m – dla 2 osób,
3) 45m – dla 3 osób,
4) 55m – dla 4 osób,
5) 65m – dla 5 osób,
6) 70m – dla 6 osób
7) W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5m.

Wysokość dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
a) jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym :
1) 15% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 1 osobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

b) Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:
1) 20% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 1 – osobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
Wydatkami są:
1) Czynsz,
2) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
3) Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
4) Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) Wydatek stanowiący podstawę obliczanie ryczałtu na zakup opału.
Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:
1) Ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
2) Opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Ryczałt na zakup opału:
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Do obliczenia ryczałt przyjmuje się następujące wydatki:
1) Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 5 kWh energii elektrycznej wg rachunku za ostatni okres rozliczeniowy na 1 m normatywnej powierzchni normatywnej lub faktycznej , jeżeli zajmowana jest mniejsza normatywnej.
np. 5 Kwh x 0,6109 x 48,17m = 147,14 zł.

2) Jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej wg rachunku za ostatni okres rozliczeniowy na każdego członka gospodarstwa.
np. 20 kwh x 0,6109 x 5 osób = 61,09 zł.
3) Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego, za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość kWh energii elektrycznej w gospodarstwie osobowym oraz równowartość
na każda dodatkową osobę.
np. 18 kwh x 0,6109 = 11,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.
Dodatku mieszkaniowego nie wypłacamy jeżeli kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury tj. 16,89 zł.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez upoważnionego przez organ pracownika. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik przeprowadzający wywiad ustali, że:
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe,
2) faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
Upoważniony przez organ pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczących posiadanych
1) ruchomości i nieruchomości,
2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania należności.
Zarządcy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nas o wystąpieniu zaległości obejmujących 2 pełne miesiące.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3412 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 16.11.2016 r., godz. 18.16
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 16.11.2016 r., godz. 18.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2016 r., godz. 18.26GOPS JABŁONNAEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 18.25GOPS JABŁONNAEdycja strony
16.11.2016 r., godz. 18.21GOPS JABŁONNAEdycja strony
23.02.2015 r., godz. 12.04GOPS JABŁONNAEdycja strony
23.02.2015 r., godz. 12.03GOPS JABŁONNAEdycja strony
23.02.2015 r., godz. 12.01GOPS JABŁONNAEdycja strony
29.04.2014 r., godz. 15.29GOPS JABŁONNAEdycja strony
29.04.2014 r., godz. 15.28GOPS JABŁONNAEdycja strony
29.04.2014 r., godz. 15.19GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.58GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.