Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia szkolne 2016/2017

Stypendia szkolne 2016/2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 1 do 15 października 2016 r.
Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?
• uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym , z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
Komu nie przysługuje stypendium szkolne?
• dziecku uczęszczającemu do „zerówki”;
• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji kiedy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 2.120 zł. (rocznie);
• słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji kiedy, łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza 1.908 zł. (rocznie)

Dochód uprawniający do otrzymania pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 514,00 zł. (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930).

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
• uczniowie oraz wychowankowie – od 1 do 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie
• słuchacze – od 1 do 15 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie.
Godziny pracy Ośrodka:
Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 – 14:00


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
• dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- zaświadczenie o dochodach każdego dorosłego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie,
- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- bezrobotni – zaświadczenie z właściwego urzędu pracy,
- rolnicy – zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych oraz dokument potwierdzający zapłaconą składkę KRUS
- emeryci, renciści – aktualny odcinek emerytury, renty,
- prowadzący pozarolnicza działalność gospodarczą – oświadczenie o dochodzie oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego.
• do wniosku można załączyć rachunki i faktury imienne poświadczające posiadanie wydatków o charakterze edukacyjnym, np. zakup podręczników szkolnych, słowników, encyklopedii, opłaty za dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone poza szkołą, rachunki związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dot. wyłącznie uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych).
- zaświadczenie ze szkół ponadgimnazjalnych o kontynuowaniu nauki.

wniosek

Statystyka strony

Strona oglądana: 3030 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 27.08.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 13.08.2015 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 27.08.2016 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.08.2016 r., godz. 14.29GOPS JABŁONNAEdycja strony
27.08.2016 r., godz. 14.07GOPS JABŁONNAEdycja strony
27.08.2016 r., godz. 14.02GOPS JABŁONNAEdycja strony
13.08.2015 r., godz. 13.53GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.