Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Uchwała Nr XLVI/494/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2010


W sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXV/301/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie oraz uchwała Nr XII/125/2007 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do Uchwały Nr XLVI/494/2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 28 kwietnia 2010 r.


STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W JABŁONNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),
3) innych aktów określających zadania pomocy społecznej w gminach,
4) uchwały nr 15/II/90 Rady Gminy w Jabłonnie z dnia 20 czerwca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Jabłonna.
5) niniejszego statutu.

§ 2
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną w celu wykonania zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) oraz w przepisach innych ustaw, a także inne zadania z zakresu pomocy społecznej przekazane do wykonania przez właściwe organy gminy.
2. Na budynku w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablice informacyjną o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie”.
3. Ośrodek posługuje się pieczątką nagłówkową o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 1.

§ 3
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto celem Ośrodka jest również zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także wskazanie sposobu i pomocy w dążeniu do usamodzielnienia życiowego.§ 4
1. Ośrodek jest samodzielna jednostką organizacyjną i budżetową nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy Jabłonna.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Jabłonna.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§ 5

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) analiza i ocena zjawisk tworzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2) realizowanie zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
3) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
4) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom, we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,
5) pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
6) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
7) przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
8) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w części dotyczącej postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 6
W celu realizacji zadań pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział III
Zasady finansowania.
§ 7
1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Jabłonna oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
4. Środki na realizację zadań mogą być również pozyskiwane przez Ośrodek z innych prawem dopuszczalnych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej.
5. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu gminy.
6. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na okres roku budżetowego.
7. Ośrodek prowadzi własna obsługę finansowo-księgową i sporządza sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.
§ 8
1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownika.
2. Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka w granicach udzielonego przez Wójta Gminy Jabłonna pełnomocnictwa.
4. Kierownik Ośrodka w granicach udzielonego pełnomocnictwa zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych planem finansowym.
5. Zadania pomocy społecznej kierownik realizuje przy pomocy pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
6. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
7. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika wykonuje Wójt Gminy Jabłonna.
8. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników Ośrodka wykonuje Kierownik Ośrodka.
9. Szczegółowe zadania oraz organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalony przez Kierownika.

§ 9
1. Kierownik Ośrodka jest upoważniony przez Wójta Gminy Jabłonna do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy. Na wniosek Kierownika Wójt może upoważnić inne osoby do wydawania decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień.
2. W indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji, decyzje administracyjne wydaje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy Jabłonna. Na wniosek Kierownika Wójt może upoważnić inne osoby do wydawania decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe.

§ 10
Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 11
Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3192 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 21.10.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.44
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 21.10.2016 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2016 r., godz. 11.29GOPS JABŁONNAEdycja strony
20.07.2010 r., godz. 08.44GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.