Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie

ul. Zegrzyńska 1, 05-110 Jabłonna
tel./fax: (0-22) 782-46-51
e-mail: gops@jablonna.pl

Kierownik: Joanna Bastecka

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie określa szczegółową organizację pracy, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. gminie – oznacza to wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Jabłonna,
2. ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
3. kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
4. głównym księgowym – oznacza to Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
5. pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie na podstawie umowy o prace,
6. regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin organizacyjny

§ 3
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728/ oraz określone innymi ustawami w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie zgodnie z upoważnieniami udzielonymi odpowiednio przez Wojewodę Mazowieckiego, Radę Gminy Jabłonna i Wójta Gminy Jabłonna.
3. W celu realizacji zadań pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 4
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.
2. Teren działania Ośrodka obejmuje Gminę Jabłonna.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Jabłonna.
§ 5
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. W przypadku nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje pracownik upoważniony przez Kierownika.
3. Kierownik sprawuje funkcję kierowniczą bezpośrednio oraz za pośrednictwem Głównego Księgowego Ośrodka.

§ 6
1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Jabłonna.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka wykonuje Kierownik.


Rozdział 2.
Struktura organizacyjna Ośrodka.
§ 7
Strukturę organizacyjną Ośrodka obrazuje schemat graficzny przedstawiony w załączniku nr 1 do regulaminu.

Rozdział 3.
Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób kierujących pracą Ośrodka.

§ 8
Kierownik kieruje jednostką, odpowiada za działalność, realizację zadań Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1. Kierowanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Reprezentowanie Ośrodka we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa w przedmiocie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym.
4. Realizację zadań pomocy społecznej, tak w zakresie zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
5. Organizowanie działalności Ośrodka.
6. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy Społecznej.
7. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z opracowanych planów.
8. Kontrolowania stopnia realizacji zadań przez podległych pracowników.
9. Podejmowanie innych decyzji należących do zadań Ośrodka, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących z Ośrodka.
10. Współpraca z Komisjami przy Urzędzie Gminy Jabłonna.
11. Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej.
12. Składanie Radzie Gminy Jabłonna corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy Społecznej.
13. Prawidłową, zgodną z przepisami Ośrodka, politykę zatrudnieniowo-kadrową.
14. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie Ośrodka.

§ 9
Główny Księgowy kieruje całokształtem zagadnień finansowych Ośrodka i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Organizowanie polityki księgowej i rachunkowości Ośrodka.
6. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
7. Składanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analizy.
9. Opracowywanie projektu budżetu oraz uchwał i zarządzeń z nim związanych.
10. Nadzór nad prawidłowością sporządzania planów finansowych.
11. Opracowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
12. Współdziałanie z Kierownikiem w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych działalności Ośrodka.
13. Przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań finansowych.
14. Sporządzanie analiz ekonomicznych z działalności Ośrodka.
15. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka, a przeznaczonych na określone cele i zadania.
16. Rozliczanie funduszu płac, nagród, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
17. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego.
18. Dekretowanie dokumentów księgowych.
19. Prowadzenie kontroli finansowej w Ośrodku.
20. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Jabłonna.
21. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw finansowy Ośrodka.
22. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień finansowych Ośrodka ze Skarbnikiem Gminy Jabłonna.
23. Obsługa i nadzór finansowy nad realizowanymi przez Ośrodek projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 3.
Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Ośrodka.

§ 10
1. Do zadań i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku należy:
1) praca socjalna,
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiowa oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
10) w toku realizacji obowiązków wynikających z tego zakresu kierowanie się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą dobra osób i rodzin, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
11) przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę zgłaszających się po pomoc,
12) udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
13) zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,
14) podnosić kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,
15) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
16) opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
17) przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,
18) realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,
19) współpraca przy analizie i ocenie potrzeb społecznych w celu sporządzania bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
20) współpraca z Kierownikiem w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie świadczeń pomocy społecznej poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
21) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy społecznej,
22) przygotowywanie wzorów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
23) prowadzenie komputerowej bazy danych klientów pomocy społecznej w Ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń,
24) przyjmowanie wniosków i wywiadów środowiskowych oraz przetwarzanie ich w komputerowych programach obowiązujących w Ośrodku,
25) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw obowiązujących w Ośrodku, jak również o umieszczenie podopiecznych w lokalnych placówkach opiekuńczych,
26) przygotowywanie decyzji i organizowanie pogrzebów zmarłych z terenu Gminy Jabłonna, którzy tego wymagają,
27) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją świadczeń ubezpieczonych podopiecznych Ośrodka,
28) sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji przez dział księgowości,
29) prowadzenie rejestru wydanych decyzji świadczeń z pomocy społecznej,
30) przygotowywanie zaświadczeń klientów pomocy społecznej z zakresu pomocy społecznej,
31) rozliczanie miesięczne obiadów, dzieci zakwalifikowanych do korzystania ze stołówki szkolnej,
32) przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń.

2. Do zadań i kompetencji psychologa zatrudnionego w Ośrodku należy: .
1) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych, wsparcia oraz pilotażu z zakresu rozwiązywania problemów w środowiskach objętych różnymi formami pomocy.
2) współpraca z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, poradnią zdrowia psychicznego, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
3) poradnictwo psychologiczne dla osób potrzebujących tej formy pomocy, podopiecznych Ośrodka.
4) zapewnienie stałej, specjalistycznej pomocy psychologicznej w indywidualnych przypadkach.
5) prowadzenie dokumentacji wynikającej z potrzeb powyższego zakresu obowiązków.

3. Do zadań i kompetencji konsultanta psychiatry należy:
1) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie udzielania konsultacji psychiatrycznych, wsparcia oraz pilotażu z zakresu rozwiązywania problemów w środowiskach objętych różnymi formami pomocy.
2) współpraca z placówkami samopomocy środowiskowej oraz poradnią zdrowia psychicznego.
3) prowadzenie poradnictwa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych Ośrodka.
4) zapewnienie stałej, specjalistycznej pomocy psychiatrycznej poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych z podopiecznymi Ośrodka oraz ich opiekunami prawnymi, ustalanie aktualnego stanu psychicznego podopiecznych, dokonywanie oceny sytuacji rodzinnej.

§ 11
Do zadań i kompetencji pracownika księgowości należy:
1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka,
2) księgowanie syntetyczne i analityczne Ośrodka,
3) uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych sald,
4) sporządzanie zestawień obrotów i sald,
5) wystawianie not księgowych,
6) dekretowanie dokumentów księgowych,
7) rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
8) rozliczanie inwestycji i księgowanie dokumentów,
9) przyjmowanie depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów i kaucji,
10) prowadzenie ewidencji środków trwałych Ośrodka,
11) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych Ośrodka,
12) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
13) rozliczanie inwentaryzacji,
14) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
15) rozliczanie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło – naliczanie i przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
16) sporządzanie list płac pracowników Ośrodka,
17) rozliczanie ryczałtów samochodowych,
18) sporządzanie przelewów dotyczących list płac oraz rozliczeń z kontrahentami,
19) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, kartotek wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych i świadczeń rehabilitacyjnych,
20) obliczanie, rozliczanie i przekazywanie co miesiąc do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe za ubezpieczonych oraz składek na fundusz pracy,
21) sporządzanie comiesięcznych raportów rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RSA, RZA,
22) sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych RMUA o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników,
23) naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
24) naliczanie i wypłata zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego,
25) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno-rentowych (ZUS Rp-7),
26) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ustalanie wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz salda pogotowia kasowego,
§ 12
Do zadań i kompetencji pracownika świadczeń rodzinnych należy:
1) analiza i ocena potrzeb w celu sporządzenia bilansów potrzeb w zakresie realizacji ustawy o świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
2) planowanie i realizacja budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
4) współpraca z Kierownikiem i Głównym księgowym w celu prawidłowej realizacji budżetu w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez dokonywanie analiz realizacji planu,
5) przygotowywanie wzorów wszelkich typów decyzji administracyjnych w przedmiocie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
6) nadzór nad terminową realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i oraz kontrolowanie stopnia realizacji,
7) przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
8) kwalifikowanie wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach
9) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,
10) prowadzenie teczek decyzyjnych klientów,
11) prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
12) prowadzenie komputerowej bazy danych osób ubiegających się o świadczenia z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji tych świadczeń,
13) sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do realizacji przez dział księgowości,
14) miesięczne sporządzanie informacji niezbędnej do zapotrzebowania środków finansowych na realizację wypłat z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
15) ustalanie wysokości środków finansowych na wypłatę świadczeń z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz kosztów związanych z obsługa tych świadczeń, niezbędnej do opracowania rocznego planu działalności Ośrodka w tym zakresie.

§ 13
Do zadań i kompetencji pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach,
3) kwalifikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do dodatków mieszkaniowych,
5) naliczanie dodatków mieszkaniowych,
6) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
7) sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
8) prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących dodatków mieszkaniowych,
9) prowadzenie komputerowej bezy danych dotyczącej dodatków mieszkaniowych,
10) utrzymywanie stałego kontaktu z zarządcami nieruchomości na terenie gminy Jabłonna, na rzecz których przekazywane są dodatki mieszkaniowe,
11) utrzymywanie kontaktu z Referatem Lokalowym Urzędu Gminy Jabłonna,
12) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu udzielenia w uzasadnionych przypadkach kompleksowej pomocy,
§ 14
Do zadań pracownika świadczącego usługi opiekuńcze należy:
Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728/
Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje czynności:
1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:
1) utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien),
2) utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
3) przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,
4) zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),
5) pomoc przy spożywaniu posiłków,
6) pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,
7) zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni,
8) palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,
9) przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,
10) dostarczanie posiłków z placówek gastronomicznych,
11) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
12) załatwianie spraw urzędowych,
2. Opieka higieniczna
1) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),
2) zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
3) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.
3. Zalecona przez lekarza pielęgnacja:
1) podawanie leków, okłady, nacieranie,
2) zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom,
4. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
1) organizowanie spacerów,
2) organizowanie czasu wolnego.

§ 15
Radca prawny zapewnia obsługę prawną Ośrodka w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póź.zm./.

§ 16
Do zadań Punktu Wolontariatu należy:
1) jest rozeznanie przy współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka potrzeb wśród osób wymagających pomocy,
2) udzielanie osobom wymagającym pomocy dobrowolnych i bezpłatnych świadczeń przez wolontariuszy,
3) pomoc w nauce,
4) dotrzymywanie towarzystwa, głownie osobom starszym i niepełnosprawnym np. wspólne spacery, czytanie prasy, książek, rozmowy,
5) pomoc w codziennych czynności bytowych np. pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, drobne naprawy, kontakty z lekarzem, wykupienie recept, zrobienie drobnych zakupów,

Rozdział 4.
Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 17
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Ośrodku odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami szczegółowymi i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.

§ 18
1. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
1) niezwłocznego załatwiania spraw, a jeśli to niemożliwe do określenia terminu załatwienia,
2) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
3) informowani o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć,
4) według potrzeb bieżącego informowania zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy.
2. Rozpatrywanie spraw należy do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego ze względu na przedmiot sprawy.
3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących bieżącej działalności Ośrodka i podejmowanych przez pracowników działań przygotowują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za określone czynności i przedstawiają je do akceptacji i podpisu Kierownika Ośrodka.
4. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1300 – 1600.
5. Pracownicy Ośrodka w sprawach skarg i wniosków przyjmują codziennie w godzinach funkcjonowania Ośrodka.
6. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kierownik Ośrodka.

Rozdział 5
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów.

§ 19
1. Do podpisu wyłącznie przez Kierownika Ośrodka zastrzeżone są następujące dokumenty:
1) decyzje i postanowienia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
2) zarządzenia wewnętrzne,
3) korespondencja wychodząca, za wyjątkiem korespondencji, do podpisywania której Kierownik Ośrodka upoważnił inne osoby,
4) decyzje w sprawach osobowych pracowników Ośrodka,
5) sprawozdania, na których wymagany jest podpis Kierownika,
6) inne dokumenty zastrzeżone przepisami prawa.
2. Pisma o których mowa w ust. 1 przygotowują, a następnie przedkładają do akceptacji i podpisu Kierownika pracownicy Ośrodka.
3. Kierownik udziela i przyznaje:
1) urlopy pracownikom Ośrodka,
2) urlopy bezpłatne dla wszystkich pracowników,
3) nagrody dla pracowników Ośrodka.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§ 20
1. Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności dla podległych im pracowników .
2. Zakresy czynności o których mowa w ust. 1 podpisuje Kierownik Ośrodka.

§ 21
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3193 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:GOPS, data: 21.10.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:GOPS JABŁONNA, data: 20.07.2010 r., godz. 08.44
Ostatnia aktualizacja:GOPS JABŁONNA, data: 21.10.2016 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2016 r., godz. 11.33GOPS JABŁONNAUsunięcie powiązania strony z plikiem
21.10.2016 r., godz. 11.32GOPS JABŁONNAEdycja strony
06.10.2010 r., godz. 14.58GOPS JABŁONNAPowiązanie strony z plikiem
20.07.2010 r., godz. 08.44GOPS JABŁONNADodanie strony

Copyright

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: Izabela Wojciechowska, e-mail: gops@gops.jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lipca 2010 r.